Sanace vlhkého zdiva Praha

sanace zdiva
Sanace vlhkého zdiva včetně zamezení průsaků tlakové vody vody do objektů z podzákladí nebo z přilehlého terénu do spodní stavby, je důležité odvětví ve stavebnictví. Tento obor je relativně náročný, protože se skládá s více sanačních oborů, které se většinou navzájem doplňují a prolínají a každý z těchto oborů musí být bezchybně proveden včetně správně zvolených sanačních materiálů a jejich aplikací. Jednou z důležitých sanačních prací při odvlhčování zdiva spodní stavby je horizontální (vodorovná) tlaková chemická injektáž, která plně nahrazuje podřezání zdiva k trvalému zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti z podzákladí objektu.

Vnější Bitumenová hydroizolace s ochranou nopovou folií před zásypemInjektáž zdiva se dá provádět i ve svislém směru (tzv.svislice) a to pro oddělení přenosu vlhkosti např. z obvodového zdiva do provázaných vnitřních nosných a příčkových zdí a naopak. Tlaková a netlaková chemická injektáž zdiva má svoje zákonitosti a to vzhledem k injektovanému druhu zdiva, tloušťce zdiva, procentu vlhkosti ve zdivu atd., což někteří nerespektují, a to obvykle z důvodu, že nemají dostatek zkušeností a nezvolí vhodný druh injektáže a případně její technologický postup. Samozřejmostí by mělo být dodržení norem, které udávají např.spotřebu množství injektážní hmoty na 1 metr čtvereční průřezu zdiva, dále hloubku, průměr a rozteče vrtů. V případě, že se dodrží technologický postup pro daný druh injektáže, je výsledek vždy účinný. Lze tvrdit, že kvalitně provedená chemická tlaková injektáž zdiva plně nahrazuje tzv. podřezání zdiva. V žádném případě nehrozí statické narušení stavby na rozdíl od všech mechanických metod viz Injektáže zdiva

Hutnění pěchem při zpětném zásypuDalším obrem v sanacích vlhkého zdiva jsou vnější svislé izolace po provedeném odkopání domu (základů), kde se dá ale při využití zkušeností a dodržení technologických postupů, předejít a dosáhnout perfektního výsledku viz Odkopání domu a hydroizolace staveb. Při dostatečné hloubce provedeného odkopu se dá ještě zvážit zhotovení drenážního systému viz Odvodnění domu – drenáže. V případě, že se objekt nedá odkopat z různých důvodů, např. přilehlých staveb, prostorových důvodů, dále z důvodů výskytu inženýrských sítí vedených zejména v městských uličních zástavbách, kde se před zahájením výkopových prací musí složitě vyřizovat zábor se dá vyřešit problém zavlhání podúrovňové spodní stavby a podúrovňového obvodového zdiva dvěma způsoby. Prní možnost jak sanovat podúrovňové zdivo je méně nákladná, přesto plně funkční. Tento postup sanace vlhkého zdiva pro zamezení pronikání vlhkosti do vnitřních prostor stavby, je řešen zhotovením hydroizolace z vnitřní strany podzemního podlaží aplikací bezešvé hydroizolační bitumenové stěrky s mezivrstvím kotvením a kombinací injektáže do zdiva. Viz Stěrky – Izolace proti vlhkosti. Druhé řešení – rubová gelová injektáž je nákladnější, avšak řeší problém zavlhání podúrovňového obvodového zdiva, stropů podzemních chodeb a podlah, aniž by se musely tyto části stavebních dílců obnažit z venkovní strany. Akrylátový gel se injektuje z volně přístupné vnitřní strany stavby skrz stavební dílec do přilehlé zeminy, kde se na vnější straně zdiva vytvoří souvislá gelová izolační membrána, která zabrání průniku vlhkosti do základů domu.

V celém spektru těchto sanačních prací by se také neměly podceňovat protisolné nátěry (nástřiky) pod Sanační omítky, které značně prodlužují jejich životnost, jak ve vnitřním tak i venkovním provedení. Existují ještě hydrofobizační nátěry (postřiky), které se aplikují ve venkovním prostředí na zhotovené sanační omítky. Tato hydrofobizace povrchu sanačních omítek má tu výbornou vlastnost, že se sanační omítka neuzavře, ale nepronikají do ní například dešťové srážky, ať už přímo nebo odstříkáváním od pochozích ploch a terénů zejména při vydatnějších srážkách. Tento hydrofobní nátěr postačí aplikovat do výšky zatěžované těmito vlivy nebo případného soklu.

Další sanační oblastí jsou dodatečné hydroizolační nátěry (stěrky) pro vodorovné konstrukce, tj. zejména betonové podlahy atd. Viz Stěrky – Izolace proti vlhkosti

Výše uvedené sanační metody jsou určené pro definitivní zamezení pronikání kapilární vzlínající vlhkosti a tlakové vody do vodorovných a svislých konstrukcí objektů spodní stavby.

Samotné odvlhčení zdiva je relativně náročný stavební obor. Je to především z důvodu, že neexistuje univerzální metoda a sanační materiály pro odstranění těchto příčin jak u starých domů tak i novostaveb. Příčiny vlhnutí zdiva mohou být různé. Nejčastěji to bývá dožilostí hydroizolací ve starších domech nebo jejich absencí, u novějších domů (novostaveb) to bývá špatně či neodborně provedenou hydroizolací při zakládání stavby nebo dodatečnými pozdějšími úpravami v objektech, při kterých dojde k poškození vodorovné nebo svislé hydroizolace. Je tedy velmi důležité správně zvolit metodu, která odstraní nejdříve příčiny vlhkosti zdiva a nejen její následky!

 

Rychlá poptávka