Uložení a zaústění drenážní hadice v betonovém lůžku

Drenážní systémy

Drenážní odvodňovací systémy jsou nedílnou součástí v oboru sanací objektů.

Drenážní odvodňovací systém má tu funkci, že odvodňuje odtečením vodu, střádající se okolo obvodového zdiva z důvodu nedostatečné propustnosti spodní vrstvy horniny pod základem objektu, kterou zapříčiňuje například jílová zemina anebo zvedání hladiny spodní vody v místech vystaveného domu. Při vydatnějších dešťových srážkách dochází nejprve k vsakování do propustné vrstvy horniny a při nasycení či zaražení vsakování srážkové vody již zmiňovanou např.jílovou vrstvou pod objektem dojde k zvedání spodní vody a tím se ocitne obvodové zdivo pod úrovní terénu doslova pod vodou a tím může docházet k natékání vody do objektu či silnému vlhnutí obvodového zdiva případně podlah.

Tento stav se častěji vyskytuje u domů s podzemními podlažími. Zpravidla to bývá tak, že čím je dům založen hlouběji pod úrovní terénu, tím je výše uvedené riziko vyšší.  Sebe lépe provedená izolace proti vlhkosti většinou dlouhodobě nezabrání působení tlakové vody a funkčnost zhotovených svislých a vodorovných hydroizolací nevydrží dlouhodobému působení tlakové vody okolo objektu, k čemuž dříve či později dojde. Jak se říká : voda si cestu najde.

Další objekty vystavené tomuto problému (střádání vody okolo obvodového zdiva) jsou domy vystavěné pod kopci, kde dům vytvoří dokonalou zarážku vsakované povrchové vody nebo, což je ten nejhorší případ, kdy se vyskytnou z různých důvodů prameny u domu. Tento výskyt pramenů se nedá řešit, a tak se raději zaměříme Obsypaná drenážní hadice štěrkemna odvodnění střádající vody okolo domu, a to dokonalým odvodněním, tj. drenážním systémem.

Drenážní systém neslouží jako větrací systém, ale jen jako odvod spodní vody v podúrovňové části domu. Pokud se tam nikdy žádná voda nenastřádá, nemá co odtéci. Takže v případech, kdy nehrozí zvednutí spodní vody okolo objektu, jsou vynaložené prostředky na zhotovení drenáže naprosto zbytečné. Naopak u domů, u kterých se vyskytuje problém s akumulací vody okolo domu, je zhotovení drenážního systému nutné! Dále u domů, u kterých je pravděpodobnost nižší, může investor zvážit investování finančních prostředků do drenážního systému z důvodu, že drenážní systém bude pojistkou před možností zvednutí spodní vody okolo domu, i když k tomu může dojít jen ojediněle.

K samotnému provedení drenážního systému:

Po dostatečném vyhloubení výkopu (viz odkopy domů a svislé izolace) zhotovujeme betonové lůžko, které bude v mírném spádu okolo obvodové stěny.Toto lůžko je izolováno bitumenovou stěrkou s kompaktním napojením na svislou bitumenovou hydroizolaci stěny. Do tohoto lůžka vložíme geotextilii. Pak teprve vložíme drenážní perforovanou(děrovanou) hadici Jedna z možností zaústění odtoku drenážního potrubí (minimálně o průměru 110 mm) v celé délce výkopu. Následně se tato drenážní hadice obsype štěrkem (frakce 16/32 nebo16/22) nebo doporučovaným, ale podstatně dražším kačírkem ve stejné frakci. Výška a šířka obsypu by měla být minimálně 40 cm. Pak se geotextilie přehodí v horní části přes sebe z obou stran s dostatečným překrytím, aby následný případný zásyp zeminou neznehodnotil časem propustnost kameniva a drenážní perforované hadice.

Posledním krokem je vhodné zaústění drenážní hadice pro odvod vody. Je několik možností, které se musí na místě zvážit, jelikož odvod vody musí být pořád ve spádu a tak ne vždy to spádově vychází pro napojení do kanalizace, a v tomto případě se to dá řešit např. drenážní jímkou, sběrnou jímkou s použitím automatického odčerpávání, trativodní jámou, vyústěním ve svahu atd. Tyto drenážní jímky a trativodní jámy musejí být však v dostatečné vzdálenosti od objektu. Odvod vody z drenážní hadice až k vhodnému zaústění musí být spojen klasickým kanalizačním potrubím, aby nedocházelo k vytékání vody již u domu.

Když je naše profese koníčkem.

Rychlá poptávka